Speciální

  V této kategorii jsou umístěny popisy speciálních aplikací, které vyhovují určitým typům technologií. Jedná se o řízení strojů, výrobních linek nebo podpůrné technologie. Najdete zde různé kombinace čítačů, časovačů termostatů, presostatů a další. Tato kategorie slouží jako inspirace pro návrh řešení Vašeho aplikačního požadavku.

  ACP – přepínání cylindrů dle počtu kusů

  ACP je aplikace určená pro přepínání stavu cylindrů na lince vstřikování plastů. Podle napočítaných impulsů dle množství výlisků se střídavě přepínají směry odchozích cest hotových výlisků.

  ADC – počítání a řízení dopravníku

  ADC aplikace slouží k počítání výrobků a nastavování dopravníků s přepravkami. Pomocí optických čidel se počítají výrobky a vyhodnocuje se poloha bedny.

  ADS – řízení servopohonů

  Aplikace ADS slouží pro řízení servopohonů s impulsní odezvou nebo podle délky chodu. Poloha servopohonu je dána nastavením vstupního odporového snímače.

  ADV – vyhodnocení vadného výrobku

  Aplikace ADV řeší vyhodnocení vadného výlisku nebo jiného výrobku pomocí páru optických čidel.

  AGK – řízení blokového chladícího agregátu

  AGK slouží pro řízení blokového chladícího agregátu včetně vyhodnocení nízkotlaké a vysokotlaké ochrany, poruchy souboru, povelu pro odtávání a chlazení. Program ovládá kompresor, ventilátory kondenzátoru, solenoidivý ventil odtávání, kapalinový ventil chladiva a solenoidový ventil kondenzátoru.

  AGS – řídící jednotka pro 2 servopohony s možností řízení SPINEL

  AGS je aplikace pro řízení jednoho nebo dvou servopohonů s odporovým vysílačem 10kOhmů. Řízení probíhá tříbodově. Jednotka reaguje na komunikační příkazy protokolu SPINEL.

  AGT – řídící jednotka chlazení mrkve

  AGT je aplikace pro chlazení mrkve pomocí technologie AGROEL s.r.o.. V technologii se měří teplota vzduchu okolí, výstupní teplota a teplota výparníku. Regulace ovládá solenoidový ventil chlazení, ventilátor a solenoidový ventil vlhčení.

  AHK – řídící jednotka chlazení

  AHK je aplikace řízení chlazení technologie HYDRO COOLER firmy AGROEL s.r.o.. 

  AMP – měřící jednotka průtoku

  Aplikace AMP měří a vyhodnocuje průtok pomocí impulsního průtokoměru. Zobrazuje okamžitý průtok m3/hod a počítá sumu průtoku.

  ANS – sestava řídících jednotek pro odchovny slepic

  Aplikace ANS je určena pro řízení odchoven slepic. Může se skládat až ze 3ks přístrojů REG10 a zobrazovacího terminálu TTG. Program obsluhuje kompletní ventilaci, topení, chlazení, zvlhčování, vysoušení, krmení a 3 řady osvětlení. Terminál TTG slouží k zobrazení stavu technologie a k nastavování paramtrů chovu.

  APC – řídící jednotka plniče granulátu

  Aplikace APC slouží řízení plniče granulátu. Vyhodnocuje stav klapek na zásobnících a ovládá nasávání dvou zásobníků.

  ARC – řídící jednotka zvlhčování při nízkých teplotách

  Aplikace ARC slouží k řízení technologie zvlhčování při nízkých teplotách. Zvlhčovací agregát využívá přirozeného odparu vody ze speciálního materiálu – celdeku pomocí proudícího vzduchu. Tímto způsobem zvlhčování vzduch pojme jen tolik vlhkosti, kolik dovolí fyzikální vlastnosti prostředí. Zároveň dochází i ke zchlazovacímu efektu. 

  BAT1 – řízení ohřevu a zchlazení mléka

  Aplikace BAT1 je určena pro řízení ohřevu a zchlazení mléka v dvouplášťové nádobě. Ohřev probíhá pomocí vodní lázně.

  BCJ – řídící jednotka vzduchotechniky BLOCK a.s.

  Aplikace BCJ je určena pro BLOCK a.s. a její vzduchotechnické výrobky. Program je určen pro ovládání ventilátoru, osvětlení a signalizaci stavu filtru.

  BDG – řídící jednotka vzduchotechniky

  Aplikace BDG je určena pro řízení vzduchotechniky průmyslové digestoře. Je určena pro zařízení vyráběné BLOCK a.s..

  CBF – záznamová jednotka stavů logických vstupů

  Aplikace CBF slouží k zaznamenávání stavů až 4 logických vstupů. Tyto stavy jsou ukládány do interního datového záznamníku. Data z tohoto záznamníku můžete vyexportovat programem MemoryMaker do tabulek, grafů nebo jiného formátu k dalšímu použití.

  CKO – vyhodnocení výšky hladiny se zasíláním SMS

  Aplikace slouží k vyhodnocení výšky hladiny až v pěti nastavitelných úrovních. Pomocí ultrazvukového snímače výšky hladiny je zjištěna aktuální výška a porovnána s přednastavenými hodnotami. Následně program rozhodne dle přednastavení reakce, zda odešle SMS zprávu a komu dle skupiny.

  CN1 – strojní nůžky, měření vzdálenosti

  Aplikace CN1 vyhodnocuje směr pohybu a impulsy z inkrementálního snímače. Následně přepočítá a zobrazí aktuální polohu.

  CST – ovládání servopohonu

  Aplikace CST je určena pro provoz se servopohony s impulsní odezvou. Lze upravit i pro servopohony se zpětnou vazbou odporovým vysílačem nebo jiným typem. 

  DCK – regulace teploty se signalizací

  DCK je aplikace regulující teplotu na požadovanou hodnotu. Dalším výstupem je signalizován stav, kdy je měřená teplota v požadovaném pásmu. Je-li teplota mimo toto pásmo, uživatel je informován příslušným výstupem.

  EME – měřící jednotka výkonu

  Slouží k měření výkonů tepelných čerpadel, kapalinových solárních systémů, a dalších zdrojů tepla. Na základě měření teplot studené a teplé větve, impulsů z průtokoměru a elektroměru vypočítá příkon a výkon zařízení. K této aplikaci dodáváme i párované teplotní sondy typu Pt1000. Výstupy jsou spínány jako komparátory okamžitého průtoku, příkonu a jako komparátory teploty a diference.

  ENT – řídící jednotka trojnásobného termostatu s časováním

  Aplikace tříokruhového termostatu s časováním.

  HD2 – řízení natápění akumulačních kamen

  HD2 je aplikace, která umožňuje při nedostatečně nadimenzovaném přívodu rozfázovat nabíjení akumulačních kamen dle povelu HDO a předpokládané doby jeho trvání. Rozfázování probíhá tak, aby docházelo k nabíjení všech okruhů postupně. Zároveň chrání překročení čtvrthodinových maxim a tím vede k úspoře prostředků.

  LSP2 – Dvouzónový PID regulátor s alarmovým výstupem

  LSP2 je aplikace PID regulátoru. Aplikace obsahuje 2 nezávislé PID regulátory. Každý regulátor má kromě regulačního výstupu ještě alarmový výstup. Aplikace nemá automatické nastavování PID konstant.

  SMA – teplotní alarm se SMS hlášením

  Aplikace SMA je vhodná pro použití vyhodnocení až 4 nezávislých teplotních sond a 2 bezpotenciálových kontaktů. Na tyto kontakty lze připojit například mechanický termostat, dveřní kontakt, koncový spínač, pomocné kontakty od proudových chráničů, presostaty nebo sdruženou ochranu systému. Uživatel se pomocí SMS dozví aktuální měřené hodnoty a stavy bezpotenciálových kontaktů. Dále může pomocí SMS měnit požadované hodnoty pro vyhodnocení.

  SMB – teplotní alarm se SMS hlášením a datovým záznamem

  Aplikace SMB je určena pro spojení s GSM modemem TC65 v aplikační desce V20. Lze použít více jednotek REG10 k jednomu GSM modemu a tak získat přehled nad všemi měřenými údaji například v chladírnách, mrazících boxech, skladech atd. Jedna řídící jednotka může monitorovat až 4 analogové vstupy a 2 bezpotenciálové kontaktní vstupy. SMS jsou zasílány ve dvou úrovních podle přednastavených hodnot. Systém umožňuje zasílání měřených hodnot s textem vystihujícím situaci. Výhodou tohoto řešení je možnost změny přednastavených hodnot pomocí SMS.

  SMD – teplotní alarm s dveřními kontakty a zasíláním SMS

  Aplikace SMD je určena pro měří až 3 teplot a vyhodnocení až 4 pomalých bezpotenciálových kontaktů a 2 přidavných bezpotenciálových kontaktů například od hlídání napájení. Každý analogový vstup může spustit odeslání SMS při 4 komparačních úrovních. Lze nastavit typ reakce na náběžnou nebo spádovou hranu nebo na obě, případně událost vypnout. Aplikace SMD spolupracuje s GSM modemem TC65 s aplikační deskou V20.

  SMP – řídící jednotka ochrany motoru

  Tato aplikace je určena pro teplotní sondy typu Pt100 zabudované ve vinutí elektromotoru. Při správné teplotě je sepnut 1 výstup, při překročení přednastavené meze sepne alarm. Lze aplikovat i pro jiné typy teplotních sond a i pro více měřených hodnot.

  TTRV regulace vlhkosti

  Aplikace TTRV je určena pro měření a regulaci vlhkosti v až čtyřech nezávislých zónách. Při překročení přednastavené hodnoty vlhkosti je sepnut příslušný regulační výstup. Přístroj tedy slouží primárně ke snižování vlhkosti. Při požadavku na opačnou funkci, tedy zvyšování vlhkosti, je možné algoritmus upravit.

  TTUV – regulace TUV a vzduchotechniky

  Aplikace TTUV je určena pro ohřev TUV s funkcí Legionela a pro regulaci vzduchotechniky. Regulace TUV probíhá v až 3 časových úsecích. Funkce Legionela probíhá 1x týdně. Vzduchotechnika je spínána při překročení přednastavené teploty. 

  TUS – protichůdná regulace 2 servopohonů

  Aplikace TUS je určena pro ovládání páru servopohonů standardním napěťovým, případně proudovým signálem. Pracuje tak, že pokud má první servopohon požadavek na výchylku 0%, tak druhý servopohon má požadavek na výchylku 100%. A opačně. Při požadavku na 50% jsou výchylky obou servopohonů stejné.

  TVS – regulace vzduchotechniky skladu

  Aplikace TVS je určena k ovládání větracích klapek a provětrávacího ventilátoru skladového prostoru. Na základě požadované teploty ve skladu a venkovní teplotě otvírá nebo zavírá větrací klapky a spouští ventilátor.

  TX2 – řídící jednotka závlahového systému

  Aplikace TX2 je určena pro ovládání až 4 nezávislých okruhů závlahy nebo zálivky. Pomocí snímačů půdní vlhkosti jednotlivých okruhů vyhodnocuje půdní vlhkost a dále ovládá příslušný ventil nebo čerpadlo okruhu s nízkou půdní vlhkostí. Zálivku nebo závlahu lze omezit na přednastavitelný časový úsek.

  VCH – regulátor chlazení s odtáváním a topením

  Aplikace VCH je určena pro udržování optimální teploty v prostoru. Umožňuje ovládat jak topení, tak chlazení. Disponuje i režimem odtávání výparníku. Ovládá ventilátor.

  VCM – časování povelů chlazení

  Aplikace VCM je určena pro ovládání kompresorů tak, aby nebylo současně spuštěno více zařízení.

  VCR – ovládání čerpadel ropných látek

  VCR je aplikace, která pomocí časovačů ovládá až 5 čerpadel ropných látek. Využívá se především při sanacích terénů poškozených únikem ropných látek.

  VKK – regulátor předehřevu vody

  Aplikace VKK je určena k ovládání předehřevu teplé vody. Přístroj vyhodnocuje požadavek na předehřev, regulovanou teplotu, teplotu akumulační a teplotu vody. Dále ovládá  trojcestný ventil, 2 nezávislé motorkompresory, čerpadlo kondenzátoru a čerpadlo rekuperace. Aplikace počítá motohodiny všech výstupů.

  VOT – řízení odtávání 2 nezávislých zón dle reálného času

  Apliakce VOT měří teploty ve dvou nezávislých výparnících chladícího zařízení. Dále ovládá odtávání každé zóny zvlášť v přednastavených časových značkách. Těchto může být až 6 za 24 hodin pro každou zónu zvlášť.

  VS9 – řídící jednotka skleníku

  Aplikace VS9 měří a zobrazuje teplotu ve skleníku, rychlost větru v okolí skleníku. Na základě požadované teploty a rychlosti okolního větru ovládá větrací okna, dále topení topení a ventilaci.

  VTP – řídící jednotka vzduchotechniky základnové stanice

  Aplikace VTP je určena při řízení vzduchotechniky základnové stanice. Program vychází z oblíbeného čtyřnásobného termostatu typu TH44, který umožňuje měřit, zobrazovat a regulovat až 4 nezávislé okruhy. Každý okruh má svojí měřenou hodnotu, požadovanou hodnotu a diferenci.

  ZMV – měřící jednotka výkonu

  Aplikace ZMV je určena pro měření a výpočet průtoku. Dle přednastavených a změřených hodnot signalizuje nízký nebo vysoký výkon čerpadla.