Zákaznické moduly

  Zakázkové řešení zahrnuje vývoj a výrobu po dohodě se zákazníkem. Na základě popisu aplikace zákazníka vypracujeme návrh řešení a to buď pomocí standardních přístrojů REG10 v provedení na DIN lištu nebo do panelu a nebo navrhneme řešení pomocí zákaznického modulu. Řešení pomocí standardních přístrojů je výhodné v tom, že se při nedostatku počtu vstupů nebo výstupů dají přístroje propojit pomocí komunikační linky RS485 a dále se potřebné parametry a hodnoty přeposílají mezi přístroji tak, aby se maximálně vyhovělo požadavku aplikace. Velmi významnou výhodou je i to, že přístroje REG10 jsou atestovány na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Tím odpadá podstatná finanční část nákladů na řešení aplikace

  Varianta řešení zákaznickým modulem může být výhodnější obzvláště při nutnosti vestavět řídící modul do zařízení nebo přístroje. Výhodou zákaznického modulu je přizpůsobení počtu a typů vstupů a výstupů dané aplikaci. Taktéž je možné zvolit vhodnější typ uživatelského rozhraní – zobrazovač a tlačítka. Je možné využít grafických LCD displejů a to jak znakových tak plně grafických i barevných. Jako ovládací prvky je možné použít buď dotykový panel na LCD displeji nebo mechanická tlačítka, inkrementální snímač – točítko s tlačítkem, moderní dotyková tlačítka. Tato varianta řešení je vhodná od sérií o velikosti od cca 50-100ks. Podstatnou část nákladů na zavedení výroby je za ověření elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. To může být provedeno v rámci celého finálního výrobku.

  HPD – deska řízení DC motoru ovládání posuvných dveří

  HPD – řídící deska pro ovládání DC motoru posuvných dveří například chladících boxů. Řídící jednotka měří proud motoru a vyhodnocuje jeho nárůst například při překážce v dráze. Dále umožňuje automatické i manuální ovládání.

  SMO – deska řízení bazénových rolet a dveří výplavů

  Bude upřesněno

  V20 – modul aplikačně vývojové desky pro GSM

   

  V20 modul pro GSM aplikace

  V20 modul pro GSM aplikace

  V20 je aplikačně vývojová deska pro GSM moduly typu Siemens Cinterion TC65 a kompatibilní. Jsou vyvedena všechny rozhraní a dále deska obsahuje i jednotku Watch-dog pro monitorování běhu programu. Deska je určena jak pro vývoj aplikací do modulů, tak i pro finální použití. Napájecí napětí je možné použít až do 50VDC. Je vyveden i konektor pro připojení Li-xx akumulátorů včetně nabíjení a sledování teploty.

  NR5 ovládací jednotka servopohonů

  Ovládací jednotka slouží k ovládání stejnosměrných servomotorů s maximálním napájecím napětím 35V DC a maximálním proudovým odběrem 2,5A. NR5 je přizpůsobena pro montáž na DIN lištu. Ovládací jednotka NR5 napájí stejnosměrný servomotor dle vstupních řídících povelů. Povely mohou být napěťové, kdy se směr chodu servomotoru řídí polaritou vstupního povelu. Při ovládání pomocí kontaktních povelů je směr chodu servomotoru řízen sepnutím jednoho nebo druhého externího kontaktu. Na desce NR5 je integrována ochrana servomotoru proti přetížení výměnným polyswitchem. Jmenovitý proud tohoto jistícího prvku se volí vzhledem k velikosti proudu servomotoru. Polyswitch připojte do šroubovací svorkovnice dle schématu. Napájení ovládací jednotky NR5 je signalizováno zelenou svítící kontrolkou s označením PWR. Překročení jmenovitého proudu a jeho následné omezení je signalizováno červenou svítící kontrolkou s označením ERR a je sepnut bezpotenciálový signalizační kontakt vyvedený na spodní svorkovnici s označením ERR. Povel pro zavírání je signalizován žlutou svítící kontrolkou s označením CLOSE a povel pro otevírání je signalizován žlutou svítící kontrolkou s označením OPEN.

  MTCI ovládací a vyhodnocovací jednotka tepelného čerpadla

  Tato vstupní deska byla navrhnuta pro jednotky tepelných čerpadel řízených regulátory REG10. Sdružuje v sobě silnoproudou část pro hlídání a vyhodnocení tlakových ochran tepelného čerpadla, obvodů silnoproudého jištění a převod signálu HDO. Deska MTCI je konstruována pro montáž na DIN lištu v rozvaděči. Na desce je signalizace všech vyhodnocovaných stavů.

  MTCE ovládací jednotka elektrokotle

  Ovládací jednotka slouží k ovládání třech topných těles třífázového elektrokotle pro maximální zatížení 3x 4.5kW. MTCE je přizpůsobena pro montáž na DIN lištu. Ovládací jednotka MTCE ovládá topná tělesa elektrokotle pomocí povelů z nadřízeného systému nebo ručního ovládání, které je umístěné v levé části desky. Pomocí MTCE můžete ovládat až tři trojfázová topná tělesa. Každá skupina třech těles je ovládána jedním externím povelem nebo pomocí přepínačů může být vypnutá nebo zapnutá bez ohledu na povely z nadřízené řídící jednotky. K řízení můžete využít jakoukoliv vhodnou řídící jednotku nebo řídící jednotku REG10.