Topení

  Univerzální ON/OFF aplikace jsou vhodné i pro ovládání topení. Některé aplikace jsou jen typu termostat podle jedné měřené hodnoty. Složitější aplikace mohou ovládat více zdrojů tepla v závislosti na potřebě výkonu nebo možnosti využití momentálního výkonu k akumulaci. Mezi aplikace topení jsou zařazeny i ekvitermní regulace, které umožňují jednak ekvitermně řídit směšovací ventil a dále obsahují až 3 konfigurovatelné termostaty.

  BAT1 – řízení ohřevu a zchlazení mléka

  Aplikace BAT1 je určena pro řízení ohřevu a zchlazení mléka v dvouplášťové nádobě. Ohřev probíhá pomocí vodní lázně.

  BERS – řídící jednotka výměníku

  Tato aplikace slouží k řízení vytápění a ohřevu užitkové vody pomocí horkovodního výměníku. Lze využít vytápění buď na konstantní hodnotu nebo na ekvitermní spočítanou hodnotu.

  CCO – řídící jednotka cirkulačního čerpadla

  Aplikace CCO je určena pro řízení cirkulačního čerpadla dle teploty a času.

  DCK – regulace teploty se signalizací

  DCK je aplikace regulující teplotu na požadovanou hodnotu. Dalším výstupem je signalizován stav, kdy je měřená teplota v požadovaném pásmu. Je-li teplota mimo toto pásmo, uživatel je informován příslušným výstupem.

  DT4 – diferenciální termostat pro topení

  DT4 je aplikace čtyřnásobného diferenciálního termostatu pro ohřev okolí z akumulační nádrže. Podle dosažení diference spíná jednotlivé stupně.

  ENT – řídící jednotka trojnásobného termostatu s časováním

  Aplikace tříokruhového termostatu s časováním.

  HD2 – řízení natápění akumulačních kamen

  HD2 je aplikace, která umožňuje při nedostatečně nadimenzovaném přívodu rozfázovat nabíjení akumulačních kamen dle povelu HDO a předpokládané doby jeho trvání. Rozfázování probíhá tak, aby docházelo k nabíjení všech okruhů postupně. Zároveň chrání překročení čtvrthodinových maxim a tím vede k úspoře prostředků.

  HSR – natápění akunádrže solárkem, krbem a elektro +bazén

  Aplikace HSR je určena pro ohřev akumulační nádrže pomocí solárních panelů, krbovou vložkou nebo elektrickými topnými tělesy. Energie z akunádrže je distribuována pro ohřev TUV a v zimním období pro topení a v letním období pro ohřev bazénu. Přístroj je vybaven vstupem pro letní / zimní provoz a vstupem pro povolení elektroohřevu.

  HSZ – regulace akunádrže, topných panelů, krbové vložky, elektroohřevu

  Aplikace HSZ slouží k ovládání natápění akunádrže pomocí solárních panelů, krbové vložky a nebo elektroohřevu. Energie z akunádrže je využívána k ohřevu TUV a topného okruhu.

  JERS – ekvitermní regulátor se 3 termostaty

  Ekvitermní regulátor s možností nastavení strmosti křivky a omezením spodní a horní meze křivky. Program umožňuje ovládat až 3 termostaty a to dle jakékoliv měřené nebo vypočtené hodnoty a to jak v režimu chladí, tak i topí. Lze nastavit průměrování venkovní teploty a omezení topení při dosažení venkovní teploty.

  KE4 – kaskáda elektrokotle a čerpadla

  KE4 je aplikace pro řízení kaskády elektrokotlů – topných elementů a čerpadla. Může pracovat v režimu s konstantní požadovanou hodnotou nebo v režimu ekvitermním. Počet topných elementů je buď 5 nebo 4 a čerpadlo. Aplikace může být vybavena reálnými hodinami.

  LSP2 – Dvouzónový PID regulátor s alarmovým výstupem

  LSP2 je aplikace PID regulátoru. Aplikace obsahuje 2 nezávislé PID regulátory. Každý regulátor má kromě regulačního výstupu ještě alarmový výstup. Aplikace nemá automatické nastavování PID konstant.

  SMB – teplotní alarm se SMS hlášením a datovým záznamem

  Aplikace SMB je určena pro spojení s GSM modemem TC65 v aplikační desce V20. Lze použít více jednotek REG10 k jednomu GSM modemu a tak získat přehled nad všemi měřenými údaji například v chladírnách, mrazících boxech, skladech atd. Jedna řídící jednotka může monitorovat až 4 analogové vstupy a 2 bezpotenciálové kontaktní vstupy. SMS jsou zasílány ve dvou úrovních podle přednastavených hodnot. Systém umožňuje zasílání měřených hodnot s textem vystihujícím situaci. Výhodou tohoto řešení je možnost změny přednastavených hodnot pomocí SMS.

  TH5 – univerzální regulátor

  TH5 je univerzální aplikací, kterou lze bohatě konfigurovat uživatelsky. Obecně může měřit až 4 analogové veličiny jejichž typ musí být zvolen objednávkou. Základní provedení pracuje s teplotními vstupy PTC, Pt1000 a Ni1000. Lze objednat standardní napěťové a proudové vstupy. TH5 umí pracovat i s teplotami měřenými Pt100 nebo termočlánky J nebo K. V těchto případech lze vyhodnocovat pouze 2 teplotní vstupy z důvodu kompenzace.

  TTUV – regulace TUV a vzduchotechniky

  Aplikace TTUV je určena pro ohřev TUV s funkcí Legionela a pro regulaci vzduchotechniky. Regulace TUV probíhá v až 3 časových úsecích. Funkce Legionela probíhá 1x týdně. Vzduchotechnika je spínána při překročení přednastavené teploty. 

  TVS – regulace vzduchotechniky skladu

  Aplikace TVS je určena k ovládání větracích klapek a provětrávacího ventilátoru skladového prostoru. Na základě požadované teploty ve skladu a venkovní teplotě otvírá nebo zavírá větrací klapky a spouští ventilátor.

  VCH – regulátor chlazení s odtáváním a topením

  Aplikace VCH je určena pro udržování optimální teploty v prostoru. Umožňuje ovládat jak topení, tak chlazení. Disponuje i režimem odtávání výparníku. Ovládá ventilátor.

  VKK – regulátor předehřevu vody

  Aplikace VKK je určena k ovládání předehřevu teplé vody. Přístroj vyhodnocuje požadavek na předehřev, regulovanou teplotu, teplotu akumulační a teplotu vody. Dále ovládá  trojcestný ventil, 2 nezávislé motorkompresory, čerpadlo kondenzátoru a čerpadlo rekuperace. Aplikace počítá motohodiny všech výstupů.

  VTC – řízení kaskády tepelných čerpadel a topných elementů

  Aplikace VTC je určena pro řízení až 3 tepelných čerpadel a 2 topných elementů v závislosti na povelu HDO a TUV. Aplikace je vybavena ekvitermní regulací požadované hodnoty a čítači motohodin. Tyto čítače způsobují rovnoměrné opotřebení tepelných čerpadel.

  VTP – řídící jednotka vzduchotechniky základnové stanice

  Aplikace VTP je určena při řízení vzduchotechniky základnové stanice. Program vychází z oblíbeného čtyřnásobného termostatu typu TH44, který umožňuje měřit, zobrazovat a regulovat až 4 nezávislé okruhy. Každý okruh má svojí měřenou hodnotu, požadovanou hodnotu a diferenci.

  VVTC – řídící jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch

  Aplikace VVTC je určena pro ovládání technologie tepelného čerpadla vzduch/vzduch. Na základě měřených hodnot teplot a stavu poruch ovládá ventilátor výparníku, interní ventilátor, 4 cestný ventil, elektroohřev a kompresor.

  ZRT – řídící jednotka výkonu tepelného čerpadla

  Aplikace ZRT na základě požadované a měření teploty reguluje napěťovým výstupem 0..10V případně proudovým výstupem 0..20mA výkon tepelného čerpadla v rozsahu 0..100% výkonu. Je určena pro invertorová tepelná čerpadla.

  ZTC – řídící jednotka tepelného čerpadla

  Aplikace ZTC je určena pro ovládání tepelných čerpadel vzduch/voda nebo voda/voda.

  TH44 – univerzální termostat

  Univerzální termostat se 4 vstupy a 4 výstupy. Lze uživatelsky volit režim chladí/topí a počet měřených hodnot a ovládaných výstupů. Dále lze zvolit 1 ze 3 režimů: 1. režim 1:1 (4:4), 2.režim 1:2 + 1:2, 3.režim 1:4 (1:2, 1:3) – počet vstupů : počet výstupů.